Vilkår i en direktørkontrakt

Få overblik over hvilke vilkår, der er relevante at inddrage i din direktørkontrakt, ved at orientere dig i følgende overordnede gennemgang heraf.

Indgåelse af direktørkontrakt
Læs mere

Vilkår i en direktørkontrakt

Ved udarbejdelsen af en direktørkontrakt er der først og fremmest fire væsentlige pejlemærker, der med fordel kan følges, således at den røde tråd og målene med ansættelsen er synlige igennem hele kontrakten. De fire væsentlige pejlemærker er følgende

  1. Hvad er formålet med ansættelsen af denne direktør?
  2. Hvad er direktørens hovedopgave?
  3. Hvad er tidshorisonten for direktøren?
  4. Hvad er forhandlingsstyrken for hhv. selskabet (arbejdsgiver) og direktøren?

 

Der eksisterer ikke krav til den konkrete opbygning af en direktørkontrakt, men ud fra praksis på dette område vil en skabelon hertil ofte indeholde følgende vilkår:

1. Hvem indgås ansættelseskontrakten imellem?

Her vil navn, adresse og videre betegnelse i direktørkontrakten såsom f.eks. ”Direktøren” indgå for begge aftalens parter således, at det er tydeligt, hvem arbejdsgiver og direktør er i det konkrete ansættelsesforhold er.

2. Hvornår træder ansættelsen i kraft?

Det angives her, hvornår direktørens ansættelse regnes fra.

3. Hvilket ansvar har direktøren?

Her uddybes direktørens stillingsbeskrivelse, herunder dennes råderum i forhold til bestyrelsen, og det angives f.eks., om direktøren har beføjelse til at udvide direktionen med et ekstra bestyrelsesmedlem samt på hvilken måde, denne er ansvarlig over for bestyrelsen.

4. Må direktøren have andet arbejde, andet bestyrelsesarbejde eller anden virksomhed ved siden af sin stilling som direktør i det pågældende selskab?

Det vil være relevant at gøre det klart i direktørkontraktens vilkår, hvorvidt det er tilladt for direktøren at have/udøve andet erhverv ved siden af sin ansættelse i selskabet.

5. Tavshedspligt

Her vil det fremhæves, at direktøren forventes at iagttage fuldkommen tavshedspligt både under og efter sin ansættelse i selskabet. Desuden pålægges det direktøren at tilbagelevere materiale, der hører til selskabet, når denne fratræder sin stilling.

6. Opfindelser – og rettighederne hertil

Her vil det typisk angives, at opfindelser og andre fremskridt, som den ansatte har været ansvarlig for eller medvirket til udvikle, er selskabets ejendom.

7. Aflønning 

Direktørens vederlag angives enten som et årligt eller månedligt beløb, og vedkommendes pensionsordning fastlægges, herunder enten som værende på eget ansvar eller ved deltagelse i selskabets firmapensionsordning. Det kan også her angives, om det skal være et vilkår i en direktørkontrakt, at direktøren skal indgå i en bonusordning.

8. Personalegoder

I dette vilkår oplistes eventuelle personalegoder, som direktøren kan nyde godt af under ansættelsen, herunder f.eks. computer, telefon og avisabonnement. Desuden vil det ofte nævnes, at udgifter til f.eks. transport, overnatning, kurser og videreuddannelse i forbindelse med direktørens stilling afholdes af selskabet.

9. Forsikringer

I dette punkt angives de typer forsikringer, som den ansatte er dækket af gennem og på grund af sin ansættelse i selskabet.

10. Firmabil

Direktøren kan evt. få stillet en firmabil i en nærmere specificeret prisklasse og et nærmere specificeret mærke til rådighed. I forbindelse hermed oplistes under dette punkt de vilkår, som gælder herfor.

11. Ferie

Her specificeres de nærmere forhold vedrørende direktørens ferie samt løn i forbindelse hermed. Det er desuden relevant at forholde sig til, hvorvidt ferieloven finder anvendelse på ansættelsesforholdet.

12. Ophør og opsigelse 

De nærmere forhold omkring ansættelsesforholdets ophør og opsigelse uddybes under dette punkt i direktørkontrakten. Dette omfatter blandt andet fastsættelse af et opsigelsesvarsel for hhv. arbejdsgiver og arbejdstager samt angivelse af eventuel fritstilling af den tidligere direktør i opsigelsesperioden.

13. Misligholdelse

Mulighed for ophævelse af kontrakten ved direktørens væsentlige misligholdelse heraf.

14. Konkurrence- og kundeklausul

En mulig konkurrenceklausul forpligter direktøren til at undlade at drive eller være beskæftiget i en virksomhed, der konkurrerer med selskabet, i op til 12 måneder efter direktørens opsigelse i selskabet, hvis opsigelsen ikke skyldes selskabets misligholdelse af direktørkontrakten. Tilsvarende gælder, hvis selskabet opsiger ansættelsesforholdet efter, at direktøren har givet selskabet rimelig grund hertil. En kundeklausul kan indeholde et forbud mod, at direktøren betjener eller tager ansættelse hos selskabets kunder i op til 12 måneder efter ansættelsens ophør.

15. Hensigtserklæring

Her kan et vikår om hensigtserklæring indsættes. Dette omfatter en dato for indledning af drøftelser om muligheden for direktørens medejerskab af selskabet.

16. Behandling af personoplysninger

I dette punkt specificeres de persondataoplysninger, som selskabet er berettiget til at behandle under ansættelsen.

17. Tvister

Skulle der opstå tvister mellem parterne i dette ansættelsesforhold, gælder en procedure for håndtering heraf. Denne procedure, herunder med angivelse af mulige konfliktløsningsorganer eller domstole, uddybes i dette punkt.

18. Underskrifter

Sidst underskrives kontrakten af hhv. direktøren og bestyrelsesformanden for selskabet, og geografisk placering samt dato ved underskrivelse angives.

 

Denne gennemgang er vejledende, og det er derfor i den konkrete situation op til det enkelte selskab og direktøren selv at forhandle sig frem til, hvilke vilkår, der er relevante for at sikre, at direktørkontrakten lever op til begge parters forventninger til ansættelsen, således at bristede forudsætninger forebygges.

 

Du kan købe vores skabelon til en direktørkontrakt via linket nederst på siden. Er du i tvivl om de nærmere detaljer og vilkår i netop din direktørkontrakt, er du velkommen til at kontakte os på telefonnummeret, som fremgår nedenfor, til en uforpligtende samtale. Vi er klar til at hjælpe dig og dit selskab.

 

Køb online

Køb en standard direktørkontrakt på dokumenter.dk

Køb skabelon Direktørkontrakt

Få hjælp fra en advokat

Du kan med stor fordel få hjælp fra en advokat med speciale i direktørkontrakter.

Ring til SelskabsAdvokaterne på telefon 45 23 00 10

Er du ejerleder

Hvis du er ejerleder bør du overveje, at direktørkontrakten afspejler dette.

Du skal have en direktørkontrakt, men forholdende og vilkårene er anderledes.